Một số hình ảnh đơn vị Bộ đội và các Cô giáo lao động.