Một số hình ảnh vệ sinh phòng, chống dịch Covid 19 của các Côn giáo trường Mn Khe Mo.